W uzgodnieniu :

min. Bogdan Zdrojewski

27.02.2009 rok.

 

REGULAMIN

MUZEUM OBRONY WYBRZEŻA

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.

  Muzeum Obrony Wybrzeża, zwane dalej "Muzeum", działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), oraz postanowień niniejszego regulaminu.

   

  § 2.

  1. Siedzibą Muzeum jest Miasto Hel.
  2. Muzeum działa na terenie Miasta i Gminy Hel.
  3. W ramach wykonywanych zadań Muzeum może prowadzić działalność na obszarze całego kraju oraz za granicą.

  § 3.

  1. Założycielem Muzeum jest Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu", Sekcja Zabytków Militarnych, zwane dalej "Stowarzyszeniem", z siedzibą w Helu, ul. Helska 16, wpisane do KRS pod numerem 0000060239, NIP 587-13-83-604.
  2. Muzeum jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. CELE I ZADANIA MUZEUM

  § 4.

  Celem działania Muzeum jest:

  1. ochrona zabytków architektury militarnej na terenie Miasta i Gminy Hel,
  2. krzewienie wiedzy o obronie wybrzeża, a w szczególności obronie Helu w roku 1939, poprzez organizowanie wystaw oraz stałych ekspozycji materiałów, pamiątek i eksponatów z tego okresu, odtworzenie pomieszczeń militarnych wraz z ich wyposażeniem,
  3. udostępnianie posiadanych materiałów i eksponatów innym placówkom muzealnym oraz naukowym do prac badawczych,
  4. zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Hel.

  § 5.

  Muzeum realizuje cele, o których mowa w §4 poprzez:

  1. gromadzenie zabytków i zbiorów z zakresu obronności oraz szeroko pojętej historii regionu,
  2. inwentaryzację i katalogowanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
  3. zabezpieczanie i konserwacja zbiorów,
  4. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo,
  5. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
  6. gromadzenie i katalogowanie literatury fachowej związanej z zakresem swojej działalności,
  7. prowadzenie na terenie Muzeum działalności oświatowej i edukacyjnej dla młodzieży, przy współdziałaniu z właściwymi organami i instytucjami,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej: opracowanie i wydawanie folderów, informatorów i albumów na temat obrony wybrzeża i Marynarki Wojennej na przestrzeni dziejów aż do czasów współczesnych,
  9. współdziałanie w upowszechnianiu prowadzonej działalności z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i poza granicami,
  10. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.
 3. ZAKRES I RODZAJ GROMADZONYCH ZBIORÓW

  § 6.

  W skład Muzeum wchodzą:

  1. obiekty militarne baterii 406 mm Schleswig-Holstein w tym: wieża dowodzenia i kierowania ogniem, stanowisko bojowe B2,
  2. zbiory militariów,
  3. zbiory dotyczące kolei wąskotorowej Rejonu Umocnionego Hel,
  4. zbiory etnograficzne o tematyce regionalnej,
  5. zbiory przyrodniczo-ekologiczne związane z Półwyspem Helskim.
 4. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE MUZEUM

  § 7.

  1. Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni - Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
  3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
  4. Dyrektor kieruje Muzeum za pomocą dwóch Wicedyrektorów, których na jego wniosek zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
  5. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora Muzeum określi Zarząd Stowarzyszenia w odrębnej uchwale.
  6. Zakres obowiązków Wicedyrektorów ustala Dyrektor Muzeum.

  § 8.

  Organizację wewnętrzną Muzeum określa jego regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Muzeum, w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu".

   

  § 9.

  1. Dyrektor Muzeum składa Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Muzeum określonej niniejszym regulaminem corocznie, do dnia 30 czerwca za rok ubiegły.
  2. Dyrektor Muzeum przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia plan działania oraz plan finansowy Muzeum na rok następny, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

   

  § 10.

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia udziela Dyrektorowi Muzeum absolutorium z wykonania obowiązków za rok ubiegły.

 5. FINANSOWANIE MUZEUM

  § 11.

  1. Działalność Muzeum finansowana jest ze środków Stowarzyszenia.
  2. Obsługę finansową Muzeum prowadzi Stowarzyszenie.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 12.

  1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać w drodze uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  2. W przypadku likwidacji Muzeum Zarząd Stowarzyszenia powiadamia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.
  3. Regulamin Muzeum uchwala Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany w Regulaminie są dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 

Zatwierdzam

prezes stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"

Mirosław Kuklik

 

[Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 18 lutego 2006 r. Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"]